`
Hlavná stránka | Moje inzeráty | Pridať inzerát | HOGA.sk
Čo:

Cena od: Do:

Všeobecné zmluvné a obchodné podmienky inzercie na Hogabazár.sk


Základné pojmy:

Hogabazár.sk je internetová stránka prevádzkovaná firmou HOGA sk, s.r.o., Radlinského 9, Dolný Kubín 026 01, IČO 44 54 86 64, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, odd. s.r.o., číslo vložky 50773/L a  používa portál www.hogabazár.sk.

Služby:

Hogabazár.sk (ďalej len Prevádzkovateľ) bezplatne zverejňuje a vyhľadáva online ponuky a dopyty tovarov, služieb a iného majetku súkromných osôb a podnikateľských subjektov (ďalej len Užívateľov).

Základné podmienky:

 • Prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa pre stranu ponuky a stranu dopytu a naopak, nenesie však zodpovednosť za obsah inzerátov, odoslaných e-mailov ani za samotný obchod, kvalitu produktov, dodanie, úhradu.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť text inzerátu, prípadne kategóriu do ktorej je inzerát zaradený.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prepojenia portálu Hogabazár.sk aj s inými portálmi, ktorých je taktiež prevádzkovateľom alebo ku ktorým má práva.
 • Služby portálu Hogabazár.sk, sú Užívateľom poskytované bezplatne. Výnimku tvorí spoplatnenie inzerátov v sekciách  zamestnanie a služby a doplnkových funkciách jednotlivých služieb.Doplnkovou funkciou služby sa rozumie nadštandardná možnosť, alebo funkcia napr. topovanie inzerátu, zvýraznenie inzerátu a pod.
 • Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát, pokiaľ je inzerát vložený do nesprávnej sekcie a ak inzerát  pri podozrení odporuje podmienkam Hogabazár.sk.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte prípadne inzerát vôbec nezverejniť, prípadne odstrániť ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky alebo podmienkami v Hogabazár.sk, alebo dobrými mravmi.
 • Ak sa na Hogabazár.sk, objaví inzerát, ktorý nespĺňa podmienky uverejnené na Hogabazár.sk, bude zmazaný bez povinnosti nahradiť Užívateľovi čiastku zaplatenú za topovanie inzerátu. Pokiaľ budú na portál Hogabazár.sk vložené dva rovnaké inzeráty, bude ten starší označený ako  duplicitný  a vymaže sa.
 • Vložený inzerát bude bezplatne zverejnený po dobu 1 mesiaca. 3 dni pred ukončením platnosti bude Užívateľ upozornený e-mailovou správou o ukončení platnosti inzerátu s možnosťou predĺženia o ďalší mesiac.
 • Počet inzerátov pridaných jedným Užívateľom je neobmedzený.
 • Pokiaľ bude chcieť Užívateľ odstrániť inzerát pred uplynutím doby zverejnenia, musí tak urobiť sám pomocou hesla, ktoré si zadal v Hogabazár.sk
 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát a údajov Užívateľa  uvedených  v inzerátoch, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov, pokiaľ Užívateľ odovzdá svoje názory alebo pripomienky poskytuje tým Prevádzkovateľovi práva k týmto výsledkom, a to aj vtedy pokiaľ sú dielom v zmysle Zákona o autorskom práve č. 618/2003 a právach súvisiacich v znení neskorších predpisov tohto zákona. Na základe odovzdania týchto príspevkov nevzniká Prevádzkovateľovi povinnosť tieto príspevky akokoľvek používať a je oprávnený  tieto príspevky kdekoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť z webových stránok.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Užívateľov služieb Hogabazár.sk ani za spôsob akým služby Hogabazár.sk využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru Užívateľmi alebo tretími osobami.
 • Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách so zasielaním e-mailov do schránky, ktorej adresu uviedol v súvislosti s využívaním služieb Hogabazar.sk. Pôvodcom týchto e-mailov bude Prevádzkovateľ, e-mail môže mať informačný alebo reklamný charakter. Tieto aktivity nie sú považované za tzv. spam zo strany Prevádzkovateľa.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu Užívateľa a aj bez predchádzajúceho oznámenia službu Servera upravovať, meniť alebo inovovať.
 • Užívateľ poskytuje Prevádzkovateľovi osobné údaje podľa ustanovení zákona č.428/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a dobrovoľne súhlasí aby Prevádzkovateľ tieto údaje ďalej spracovával a nakladal s nimi.
 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími osobami.
 • Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by Užívateľovi alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo súvislosti s využívaním služieb Hogabazár.sk, nezodpovedá za škody ktoré by Užívateľovi alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb Hogabazár.sk, alebo v priamej či nepriamej súvislosti s týmito skutočnosťami.
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu služieb Hogabazár.sk venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou tak, aby minimalizoval všetky prípadné riziká ktoré by pri riadnom využívaní služieb Hogabazár.sk mohli vzniknúť Užívateľovi alebo tretím osobám.
 • Na zobrazenie reklám Návštevníkov našich web stránok využívame aj služby reklamných  spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce meno a adresu) o  návštevách Návštevníkov na týchto stránkach a iných web stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách.
 • Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky meniť.

Inzerovanie Užívateľov:

Užívateľ plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených ponúk a to vrátane textu a fotografií.

►   nesmie inzerovať rýchle a bezpracné zárobky

►   nesmie inzerovať podobné stránky Hogabazáru.sk a rovnaké služby a inzeráty, ktoré smerujú k obsahu pracanadoma, schudnite, klikacka, lacnepeniaze a pod.

►  nesmie inzerovať prácu s vyžadovaným poplatkom vopred

►  nesmie inzerovať multilevel systémy, provízne systémy, pyramídové hry, kopírovanie (CD, DVD, E-kníh a iných médií), napodobeniny, plagiáty, kópie napodobením, doklady a technické preukazy

►  nesmie ponúkať propagáciu a predaj liekov, cigariet, alkoholu a drog

►  nesmie získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa Hogabazár.sk, ktoré nie sú verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom servera Hogabazár.sk

►  nesmie inzerovať erotické inzeráty, livechaty, spoločníčky, tanečnice, hostesky

►  nesmie inzerovať web stránky firiem a ich logá

►  nesmie inzerovať tovar kúpený za účelom ďalšieho predaj a zárobku

►  nesmie inzerovať pôžičky, úvery, hypotéky, exekúcie, oddĺženie, poistné služby

V Hogabazári.sk môže Užívateľ svoje inzeráty meniť, dopĺňať alebo vymazať kedykoľvek počas ich platnosti.

Záver:   

Prevádzkovateľ Hogabazár.sk a Užívateľ sa výslovne dohodli, že ich vzájomný vzťah sa bude spravovať Obchodným zákonníkom.

Podmienky inzercie na Hogabazáre.sk platia súčasne so Všeobecnými pravidlami pre ostatné servery prevádzkované spoločnosťou HOGA sk, s.r.o.